Untitled Document

Evidenca grobov in grobnic z računi

Osnovni sestavni deli programa:

Program nudi:

Program je namenjen vodenje statusa grobov. Vodi se številka groba, lokacija, oprema in eden ali več najmenikov. Lahko se vpisuje tudi podatki o pokopanih, dodatnih plačljivih delih na samem grobu. Menjave lastnikov.

Obdobno se pripravijo računi za vse najemnike, ki so lahko vezani na več grobov, na enega ali pa si delijo nejemnino z drugimi najemniki. Nejemnina je odvisna od velikosti groba ki je v najemu, prav tako pa se na računu prikažejo in upoštevajo tudi drugi spremljajoči stroški. Obračun posameznega groba je lahko tudi premaknjen na kasnejše leto, če je plačano predplačilo ali iz kateregakoli drugega razloga in se zanje avtomatsko ne izdela računa.

Računi se izpišejo na UPN obrazec (univerzalni plačilni nalog).

Preko programa se potem spremljajo tudi plačila teh računov, void se evidence o plačnikih in dolžnikih, izpišejo pa se lahko tudi opomini za neplačane in zaostale obveznostim s prištetimi opominskimi stroški, vse skupaj pa v obliki računa na UPN obrazcu.

Podatki groba:

 • Oznaka pokopališča
 • Vrsta ali oznaka lokacije
 • Številka groba
 • Vrsta groba
 • Uporabnik-najemnik
 • Datum ukinitve
 • Poljubne opombe
 • Najem večne lučke

Številka pokopališča, vrsta groba in šifra uporabnika se lahko vpiše ali se s pritiskom na gumb ob polju poišče željeni podatek iz drugih šifrantov.

Podatki najemnika groba:

 • Zaporedna številka vnosa
 • Plačnik groba
 • Številka groba
 • Številka pogodbe
 • Čas veljavnosti pogodbe
 • Procent plačila
 • Do katerega leta se ne plačuje

Procent plačila je lahko manjši od 100 v primeru, če sta plačnika 2 ali več za isti grob.
Če je bilo pred vnosom oz. Sklenitve pogodbe v veljavi še prejšnja pogodba oz. Je bilo plačano za več let vnaprej, se določi datum oz. letnica do katere program ne izdela avtomatsko računa za najem.

Podatki pokopanih:

 • Zaporedna številka vnosa
 • Številka groba
 • Pokopališče
 • Lokacija
 • Plačnik (prvi od plačnikov - evidenčno, če jih je več)
 • Ime pokojnika/ce
 • Datum pokopa
 • Opombe

Ime pokojnika/ce se lahko prosto vpiše ali izbere iz vpisane baze podatkov oseb.

Letna priprava računov:

Za letno pripravo računov za vse vpisane najemnike, se vpiše letnicaza katero se pripravijo računi, datum izdelave računa oz. To je tudi datum računa in datum zapadlosti računa.

Če program že najde račune, ki so izdelani za izbrano-vpisano letnico, vas na to opozori.

Pripravljeni računi se izpišejo na posebne položnice na A4 format z izpisanimi posebnimi črkami za avtomatsko odčitavanje vsebine na plačilnih mestih (pošta,banka). 
Enako so tudi opomini, za neplačane in zaostale obveznostim sestavljeni iz podatka o obveznosti s prištetimi opominskimi stroški, vse skupaj pa v obliki računa s posebnopoložnico (v poglavju seznami/izpisi).

Pregledi in izpisi:

 • podatki o grobovih (za najemnike ali pokopane, sortirano po številki groba)
 • podatki o računih
 • podatki o plačilih
 • odprte postavke (prikaže vse odprte postavke najemnikov tako odprte račune kakor preplačila)
 • opomini lastnikom v obliki računa s položnico (za neplačane račune se pripravi opomin s poljubnmo vpisanim opomniskim stroškom, izpiše pa se v obliki računa s posebno položnico)
 • izpisi računov s položnico (izpis računa se lahko vrši posamezno v tabeli računov ali pa se izbere skupinski izpis z vpisom račuov od do številke)