Pollux d.o.o.

Osnovna sredstva in drobni inventar

Program, ki Vam ga predstavljamo je ZELO PREPROST ZA UPORABO, namenjen pa je  podjetjem, ki imajo osnovna sredstva in s tem vodijo tudi njihovo spreminjajočo vrednost.

Program Vam bo olajšal delo, saj boste z njim pridobili učinkovito orodje za enostavno ter pregledno spremljanje in zbiranje podatkov o osnovnih sredstvih, amortizaciji le-teh in odpisih ali odprodaji.

 

PROGRAM VAM NUDI:

Program OSNOVNA SREDSTVA in DROBNI INVENTAR omogoča sočasni vpogled v podatke o osnovnih sredstvih podjetja in o drobnem inventarju. Obenem omogoča tudi vpogled v vrednost teh sredstev, od nabavne, odpisane in do trenutne vrednosti.

 

Osnovna sredstva v uporabi

V osnovi je program oblikovan kot tabela vpisanih osnovnih sredstev, ki so v uporabi in računovodsko še aktivni.

Podatki osnovnega sredstva so:
Inventarna številka, lokacija-nahajališče, enota, skupina osnovnega sredstva,  konto pod katerim se osnovno sredstvo vodi, nabavna vrednost, datum in dokument nabave. Vsakemu osnovnemu sredstvu lahko posebej naredimo še obračun amortizacije (obstaja skupinski obračun in obračun po mesecih).

 

Poleg navadnega vpisa lahko vpisani podatek osnovnega sredstva tudi razmnožimo, in sicer tako, da ob posebni funkciji programa napišemo koliko ponovitev želimo in če naj se vpisana nabavna vrednost porazdeli med kopije osnovnih sredstev. Tak sistem je priročen, v primeru, da je na primer nabavljeno 50 stolov, za katere moramo voditi samostojne inventarne številke. Vpiše se en podatek v celoti, nato pa se s funkcijo za razmnoževanje le-ta ponavlja do poljubnega števila.

Odpisi so posebna oblika prestavitve osnovnega sredstva iz aktivne oblike v odpisano obliko uporabe osnovnega sredstva. Običajno se to naredi z osnovnimi sredstvi, ki nimajo več nobene vrednosti.

Podobno kot odpisi, se lahko vodi tudi posebna tabela odprodanih osnovnih sredstev.

Letne obdelave

Med letne obdelave se uvrščajo programski moduli, kot so arhiviranje, obračuni in inventura. Arhiviranje je postopek, ko program osnovnim sredstvom v uporabi dodeli nove vrednosti, vrednost amortizacije postavi na 0, pred vsemi temi postopki pa obstoječo tabelo prepiše v arhiv.
Obračun amortizacije se lahko izvaja po mesecih oziroma za neko izbrano obdobje ali pa za celotno leto. Program pazi na datume nabave osnovnega sredstva in na datume aktiviranja le-tega.

Inventura
Konec leta se pripravi inventura osnovnih sredstev. Lahko je samo popis preko računalnika, ali pa se s pomočjo ročnega čitalca črtne kode inventura opravi zelo hitro in natačno.
Ob inventuri je nekaj postopkov, ki jih uporabnik opravi pred samim popisom, in sicer:

*v primeru, da uporabnik pri popisu osnovnih sredstev uporablja terminal oz. čitalec črtnih kod.

Seznami osnovnih sredstev

Vsi seznami se najprej oblikujejo na ekran in šele nato lahko izbirate ali boste seznam tudi izpisali ali ne. Vsak seznam ima tudi določena ‘sita’ s katerimi ga oblikujemo po vsebini. V programu se marsikje pod enim gumbom skrivata dva ali celo trije različni seznami, ki pa sicer pomensko spadajo skupaj. Izbira in oblikovanje seznamov je samo prikaz podatkov, ki so vnešeni ali pripravljeni in nikakor ne vplivajo na vsebino podatkov. To pomeni, da ne glede na vrsto seznama, podatki vedno ostajajo enaki.

V odvisnosti od razvrščenega podatka se lahko izbere samo en konto, eno nahajališče ali ena amortizacijska skupina.
Če je v izbiri inventarna številka, lahko izberemo obliko seznama z vpisom prve in zadnje inventarne številke, ki se vpiše.

Poleg vsega v izbiri, pa se seznam lahko oblikuje tudi kot specifikacija podatkov ali kot zbirnik, združeno po podatkih iz razvrščanja.

 

Vsi ostali izpisi imajo podoben način sestavljanja.

Skoraj vsi seznami imajo poleg opisov osnovnih sredstev tudi njihove vrednosti. Tako začetne kot vrednosti amortizacij in odpisov.

 

Drobni inventar

Za vodenje podatkov drobnega inventarja je program razdeljen na 4 osnovne podprograme:

Podatki, ki se vodijo o drobnem inventarju so: interna številka, nahajališče, datum spremembe, skupina pod katero se drobni inventar vodi, skupna količina in skupna vrednost.

Ko se drobni inventar odpisuje, se lahko iz posamezne šifre odpiše samo del količine in sorazmerni del vrednosti.+

 

Tabela odpisanega drobnega inventarja je prikaz, kdaj se je kateri drobni inventar odpisal in v kakšni količini ter vrednosti, če se le- ta vodi.

Podatki vsebujejo še šifrante o skupini drobnega inventarja in nahajališčih. Vrsta nahajališča ni nujno enaka nahajališčem osnovnih sredstev, zato je v tem delu še posebaj prikazana.

 

 

Seznami so:

Poleg osnovnih izbir izpisov se lahko izpisi omejijo tudi na datumsko obdobje nabave, spremembe  ali odpisa, lahko pa so seznami samo za izbrano skupino ali nahajališče.
Sezname razvrščamo po številkah drobnega inventarja, nazivih in skupinah.
Če izberemo razvrščanje po skupinah, se lahko ta seznam skrajša z izbiro ZBIRNIK, ki prikaže samo
Vrednosti v posamezni skupini oziroma, če je izbor razvrščanja po nazivih, zbere program podatke in količine po enakih nazivih drobnega inventarja.

 

Navodila

Programu so priložena navodila, ki jih lahko prikličete na zaslon ob samem izvajanju programa.